• ទំព័រ_បដា

បច្ចេកវិទ្យានៃការបំភាយព្រំដែនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (GBD) ។

២